Tytuł: Darm??wki.eu - Darmowe Gad??ety, Pr??bki, Zni??ki, Konkursy oraz Zarabianie w Sieci! :: Wywiad: Beryl

Dodane przez Karczu dnia 18-04-2011 21:15
#1

Jak d??ugo zajmujesz si? zbieraniem darmowych gad??et??w?
Zbieraniem gad??et??w zajmuje si? ju?? ponad rok, dok??adnie od 18 marca 2010. By??em jednym z pierwszych u??ytkownik??w strony Darm??wki.eu


W jaki spos??b dowiedzia??e?? si? o darmowych gad??etach? Pami?tasz w jaki spos??b trafi??e?? na stron? Darm??wki.eu?
O darmowych gad??etach dowiedzia??em si? z filmiki jednego z unboxer??w, kt??ry zajmowa?? si? tym jako pierwszy, p????niej trafi??em na jedn? ze stron, lecz ona mnie nie usatysfakcjonowa??a, a zaraz po tym znalaz??em w??a??nie Darm??wki i zosta??em jak wida? na d??u??ej ;)


Jaka paczka by??a Twoj? najlepsz?? Pami?tasz od kogo by??a i co si? w niej znajdowa??o?
W sumie takich paczek, ale opisz? jedn? z nich, znajdowa?? si? w niej mi?dzy innymi kubek, 3 koszulki, 3 czapki z daszkiem, kilkana??cie smyczy oraz d??ugopis??w, 2 talie kart do gry, 5 otwieracz??w do piwa w kszta??cie butelki, sporo naklejek no i chyba najlepsze z tej paczki to pendrive 4gb.


Tak ??rednio, ile dziennie paczek dostajesz? I ile by??o najwi?cej w ci?gu jednego dnia?
Ostatnio dostaj? po kilka 5-6, przez d??ugi okres czasu zawiesi??em swoj? dzia??alno??? i tylko sporadycznie otrzymywa??em jakie?? pojedyncze paczki, w najlepszym okresie czasu bywa??o ich dziennie od 10 do nawet 36.


Jakiego rodzaju gad??ety sprawiaj? Ci najwi?ksz? przyjemno???? Na otrzymywanie jakich si? g????wnie nastawiasz?
Najbardziej interesuj? mnie smycze, mam ich poka??n? kolekcj?, p????niej d??ugopisy i r????nego rodzaju drobiazgi.


Wszystkie swoje gad??ety odstawiasz gdzie?? na p????k? i traktujesz jako elementy swojej kolekcji, czy mo??e starasz si? z nich korzysta??
Smycze maj? swoj? w??asn? szuflad?, i ju?? planuj? otwarcie kolejnej w??a??nie na ten gad??et, oczywi??cie kilka z nich jest ca??y czas w u??yciu, nosz? je przy kluczach, przy telefonie ;)


Do ka??dej z firm piszesz osobnego maila, czy masz jeden gotowy wz??r, kt??ry zawsze wykorzystujesz?
Posiadam jeden wz??r do firm, jeden do urz?d??w miast i powiat??w, czasem jednak pisz? osobnego maila, kt??remu po??wi?cam sporo czasu, czasem efekty s? zaskakuj?ce ;]


W jaki spos??b wyszukujesz nowe adresy? W jaki spos??b je p????niej wysy??asz?
Adresy wyszukuj? w Google, ostatnio spr??bowa??em z programem ze Strefy V.I.P.


Pocz?tkowo na stronie udziela??e?? si? bardzo du??o, a p????niej bardzo ci???ko by??o Ci? na niej spotka?. Teraz jakby zn??w na ni? powr??ci??e??. Czym by??a spowodowana ta przerwa?
Pierwsza przerwa jak? odby??em, by??a spowodowana wyjazdem na wakacje, przez bite 2 miesi?ce nie mia??em prawie dost?pu do internetu, jak wiadomo po wakacjach przychodzi szko??a, kt??ra te?? zabiera sporo czasu, nast?pnie nie mia??em internetu w domu i tak to ju?? by??o ;)


Gdyby?? m??g?? da? jak??? rad? pocz?tkuj?cym Gad??eciarzom, co by to by??o?
Po pierwsze liczy si? tre??? maila, popracujcie nad tym je??li chcecie otrzymywa? fajne paczki.


Dzi?kujemy za wywiad ;)
R??wnie?? dzi?kuj? za zaproszenie mnie do wywiadu, co by??o dla mnie mi??ym zaskoczeniem ;]

Pozdrawiam i powodzenia w zbieraniu ;)

Beryl