Tytuł: Darm??wki.eu - Darmowe Gad??ety, Pr??bki, Zni??ki, Konkursy oraz Zarabianie w Sieci! :: Wywiad: Beryl

Dodane przez Karczu dnia 18-04-2011 21:15
#1

Jak d??ugo zajmujesz si? zbieraniem darmowych gad??et??w?
Zbieraniem gad??et??w zajmuje si? ju?? ponad rok, dok??adnie od 18 marca 2010. By??em jednym z pierwszych u??ytkownik??w strony Darm??wki.eu


W jaki spos??b dowiedzia??e?? si? o darmowych gad??etach? Pami?tasz w jaki spos??b trafi??e?? na stron? Darm??wki.eu?
O darmowych gad??etach dowiedzia??em si? z filmiki jednego z unboxer??w, kt??ry zajmowa?? si? tym jako pierwszy, p????niej trafi??em na jedn? ze stron, lecz ona mnie nie usatysfakcjonowa??a, a zaraz po tym znalaz??em w??a??nie Darm??wki i zosta??em jak wida? na d??u??ej ;)


Jaka paczka by??a Twoj? najlepsz?? Pami?tasz od kogo by??a i co si? w niej znajdowa??o?
W sumie takich paczek, ale opisz? jedn? z nich, znajdowa?? si? w niej mi?dzy innymi kubek, 3 koszulki, 3 czapki z daszkiem, kilkana??cie smyczy oraz d??ugopis??w, 2 talie kart do gry, 5 otwieracz??w do piwa w kszta??cie butelki, sporo naklejek no i chyba najlepsze z tej paczki to pendrive 4gb.


Tak ??rednio, ile dziennie paczek dostajesz? I ile by??o najwi?cej w ci?gu jednego dnia?
Ostatnio dostaj? po kilka 5-6, przez d??ugi okres czasu zawiesi??em swoj? dzia??alno??? i tylko sporadycznie otrzymywa??em jakie?? pojedyncze paczki, w najlepszym okresie czasu bywa??o ich dziennie od 10 do nawet 36.


Jakiego rodzaju gad??ety sprawiaj? Ci najwi?ksz? przyjemno???? Na otrzymywanie jakich si? g????wnie nastawiasz?
Najbardziej interesuj? mnie smycze, mam ich poka??n? kolekcj?, p????niej d??ugopisy i r????nego rodzaju drobiazgi.


Wszystkie swoje gad??ety odstawiasz gdzie?? na p????k? i traktujesz jako elementy swojej kolekcji, czy mo??e starasz si? z nich korzysta??
Smycze maj? swoj? w??asn? szuflad?, i ju?? planuj? otwarcie kolejnej w??a??nie na ten gad??et, oczywi??cie kilka z nich jest ca??y czas w u??yciu, nosz? je przy kluczach, przy telefonie ;)


Do ka??dej z firm piszesz osobnego maila, czy masz jeden gotowy wz??r, kt??ry zawsze wykorzystujesz?
Posiadam jeden wz??r do firm, jeden do urz?d??w miast i powiat??w, czasem jednak pisz? osobnego maila, kt??remu po??wi?cam sporo czasu, czasem efekty s? zaskakuj?ce ;]


W jaki spos??b wyszukujesz nowe adresy? W jaki spos??b je p????niej wysy??asz?
Adresy wyszukuj? w Google, ostatnio spr??bowa??em z programem ze Strefy V.I.P.


Pocz?tkowo na stronie udziela??e?? si? bardzo du??o, a p????niej bardzo ci???ko by??o Ci? na niej spotka?. Teraz jakby zn??w na ni? powr??ci??e??. Czym by??a spowodowana ta przerwa?
Pierwsza przerwa jak? odby??em, by??a spowodowana wyjazdem na wakacje, przez bite 2 miesi?ce nie mia??em prawie dost?pu do internetu, jak wiadomo po wakacjach przychodzi szko??a, kt??ra te?? zabiera sporo czasu, nast?pnie nie mia??em internetu w domu i tak to ju?? by??o ;)


Gdyby?? m??g?? da? jak??? rad? pocz?tkuj?cym Gad??eciarzom, co by to by??o?
Po pierwsze liczy si? tre??? maila, popracujcie nad tym je??li chcecie otrzymywa? fajne paczki.


Dzi?kujemy za wywiad ;)
R??wnie?? dzi?kuj? za zaproszenie mnie do wywiadu, co by??o dla mnie mi??ym zaskoczeniem ;]

Pozdrawiam i powodzenia w zbieraniu ;)

Beryl


Dodane przez pogromcadebilizmu dnia 20-04-2011 21:40
#2

tak jest.. tre??? maila dzia??a cuda. ;)

Dodane przez malinowyrogal dnia 21-04-2011 10:14
#3

ciekawy wywiad, dzi?ki za wskaz??wki. B)

Dodane przez tomasz06 dnia 21-04-2011 12:50
#4

Ciekawy wywiad. Ju?? teraz wiem, dlaczego tak d??ugo Ci? nie by??o na stronie.:D

Dodane przez Beryl dnia 21-04-2011 20:46
#5

tomasz06 napisa??/a:
Ciekawy wywiad. Ju?? teraz wiem, dlaczego tak d??ugo Ci? nie by??o na stronie.:DMia??em spor? przerw?, teraz staram si? bywa? cz?sto i si? udziela?, ale jak wiadomo straci??em wszystkie przywileje tutaj ;]

Dodane przez Karczu dnia 21-04-2011 22:36
#6

Jak si? b?dziesz udziela?? tak jak teraz, to posada Moderatora wr??ci Ci bardzo szybko ;)

Dodane przez Beryl dnia 22-04-2011 13:09
#7

Heh, no w sumie kto wie, ale najwi?kszym problemem jest czas, teraz mam go bardzo ma??o, a nied??ugo znowu wakacje i tak??e mnie nie b?dzie ; )

Dodane przez Karczu dnia 22-04-2011 14:17
#8

A p????niej szko??aaa... Czyli po staremu, roboty du??o, czasu ma??o :D

Dodane przez Beryl dnia 22-04-2011 15:28
#9

No i ko??o si? toczy, dok??adnie tak jak powiedzia??e??, coraz wi?cej zaj??, coraz mniej czasu.

Dodane przez danek9971 dnia 03-07-2011 10:56
#10

swoje maile s? najlepsze

Dodane przez jaaaa13 dnia 11-08-2011 02:06
#11

Pami?tasz od kogo by??a ta wyr????niona przez Ciebie paczka ?:P

Dodane przez Damian_jo dnia 01-09-2011 15:21
#12

Mi wydaje si? ??e bedzie to co?? z heinekena-smyczki,czapki i pendrive... do tego otwieracz :P

Dodane przez Dominik7502 dnia 09-04-2012 10:23
#13

Super wywiad wspania??e porady OK! :)

Dodane przez buba1284 dnia 03-12-2012 16:28
#14

dzi?ki za fajne propozycje

Dodane przez Pumba dnia 23-04-2013 11:24
#15

fajne sie czyta??o

Dodane przez iwonka11 dnia 07-12-2014 20:00
#16

Ok

Dodane przez muszynka dnia 07-12-2014 20:08
#17

Dobry wywiad